Residence permits for foreign investors in Latvia

Uzturēšanās atļauja Latvijā iegādājoties nekustamo īpašumu

2014. gada 1. Septembrī spēkā stājās jaunās izmaiņas likumā par imigrāciju, izmaiņas, kuras ļauj saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā, ārvalstu pilsoņiem, kuri iegādājās nekustamo īpašumu Latvijā.

Nepieciešamajiem dokumentiem, lai saņemtu uzturēšanos atļauju Latvijā, ir jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

 • Iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijas lielākajās pilsētās: Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Valmierā, darījuma summai ir jābūt ne mazākai kā 250 000 EUR un īpašuma kadastrālai vērtībai nedrīkst būt mazāka par 80 000 EUR.
 • Iegādājoties nekustamo īpašumu citos Latvijas reģionos, mazpilsētās darījuma summai ir jābūt ne mazākai kā 250 000 EUR un īpašuma kadastrālā vērtība nedrīkst būt mazāka par 80 000 EUR.
 • Dokumenti, kuri apliecina, ka ir samaksāta valsts nodeva 2% par nekustamā īpašuma iegādi un 5% no darījuma summas par uzturēšanās atļaujas iegūšanu

Investīcijas tiek rēķinātas pēc kopējās ieguldītās summas, tādēļ investīcijām nav jābūt ieguldītām tikai vienā īpašumā. Kopējā ieguldītā summa var būt no vairākiem veiktajiem darījumiem atsevišķos nekustamajos īpašumos Latvijā.

Svarīgi zināt par uzturēšanās atļauju Latvijā.

Svarīga piezīme un noteikums nosaka, ka nekustamā īpašuma darījuma apmaksai jānotiek bezskaidrā naudas pārskaitījumu formā, lai iegūtu uzturēšanās atļauju Latvijā iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijā. Iespēju iegūt uzturēšanās atļauja Latvijā (Eiropas Savienībā) uz 5. gadiem ir tiem investoriem, kuri investē Latvijā pēc 2010. gada 1. jūnija. Uzturēšanās atļaujas iegūšana netiek piemērota tām investīcijām, kuras investori ir veikuši līdz 2010. gada 1. jūnijam. 2011. gada jūnijā tika veiktas jaunas izmaiņas imigrācijas likumā, kuras paredz, ka iegūt "uzturēšanās atļauju Latvijā" var iegādājoties nekustamo īpašumu tikai no Latvijas valsts pilsoņa, Eiropas Savienības pilsoņa vai kāda ārvalstu pilsoņa, kuram jau ir uzturēšanās atļauja Latvijā. Šīs izmaiņas stājās spēkā pēc vairāku fiktīvu darījumu atklāšanas, lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijā. Iespēja pretendēt un saņemt uzturēšanos atļauju ir visiem ārvalstu pilsoņiem, nevērtējot pamata pilsonību. Lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijā tieši investīcijas nekustamajā īpašumā ir ilgtermiņā izdevīgākais, ērtākais un kā liecina izsniegto uzturēšanos atļauju skaits ir arī biežāk izmantotākais veids.

Pilsētu un reģionu Latvijas karte, lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijā pret ieguldījumiem nekustamajos īpašumos Latvijā.

Latvijas imigrācijas likums tiek pilnveidots, lai pildītu Latvijas prioritātes, kuras ir saistītas ar investīciju piesaisti un ekonomikas izaugsmi Latvijā. Uzturēšanās atļaujas Latvijā iegūšana ieguldot nekustamajā īpašumā ir iespējama investējot ne tikai dzīvojamajā platībā, bet arī komercplatībās. Investīcijas komercplatībās Latvijā tiek uzskatītas kā priekšrocība, lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijā.

Kas vēl kopā ar investoru var saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā?

Latvijas reģionu karte uzturēšanās atļaujām
Rīgas reģions karte uzturēšanās atļaujām

Iegādājoties īpašumu Latvijā investori var saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā uz 5. gadiem. Saņemot uzturēšanās atļauju Latvijā tā ir jāpagarina katru gadu, iesniedzot apstiprinošus dokumentus, kuri apstiprina īpašuma tiesības Latvijā, ja esat ieguvuši uzturēšanās atļauju investējot nekustamajā īpašumā.

Uzturēšanās atļauju Latvijā var saņemt ne tikai investors, bet arī investora ģimene:

 • Laulātais
 • Nepilngadīgie bērni
 • Personas, kuras atrodas investora aizgādniecībā

Nepieciešamie dokumenti uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanai veicot investīcijas nekustamajā īpašumā:

Ir nepieciešama ieceļošanas dokumenti kādi ir spēkā Latvijas teritorijā. Pase, kuras derīguma termiņš nav īsāks par 16 mēnešiem, pirms ieceļošanas valstī. Nepieciešamie dokumenti uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanai:

 • Aizpildīta anketa – iesniegums "uzturēšanās atļauja Latvijā"
 • 2 krāsainas fotogrāfijas 3x4 cm katram iesniedzējam
 • Dokuments (izziņa no bankas), kas apliecina iztikas minimumu uz gadu, kurš nedrīkst būt mazāks kā 854 EUR mēnesī. Laulātajam biedram iztikas minimumam jābūt ne mazāk kā 256 EUR mēnesī un nepilngadīgiem bērniem (līdz 18 gadiem) ne mazāk kā 171 EUR mēnesī. Jābūt skaidras naudas uzkrājumiem kontā ne mazāk kā 10 300 EUR uz gadu.
 • Dokuments, kas apstiprina dzīvesvietu Latvijā.
 • Dokuments, kas apstiprina, ka iegādājoties nekustamo īpašumu, darījums veikts bezskaidras naudas formā
 • Dokuments, kas apliecina, ka īpašumam nav nodokļu parādu, ja īpašums Latvijā ir īpašumā jau vairāk kā gadu
 • Kvīts par valsts nodevas apmaksu
 • Izziņa par sodāmības neesamību, kuru izsniedz pilsoņa valstī vai valstī, kurā dzīvoja (ja ārvalstu pilsonis vecumā no 14 gadiem ir atradies brīvības atņemšanas iestādē un tur atradies vairāk kā gadu)
 • Veselības apdrošināšanas polise uz gadu
 • Izziņa par fluorogrāfijas un rentgenogrāfijas rezultātiem, kura apliecina tuberkulozes neesamību, ko izsniedz Latvijas ārstniecības iestādes.
 • Kvīts par valsts nodevas apmaksu 2% par nekustamā īpašuma iegādi un 5% no darījuma summas par uzturēšanās atļaujas iegūšanu

Uzturēšanās atļaujas Latvijā reģistrēšanas termiņš.

Iespējamais termiņš iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijā un saņemot uzturēšanās atļauju Latvijā ir no 45 dienām līdz 75 dienām, no kurām vienu mēnesis reģistrē īpašuma tiesības.

Lai pagarinātu "uzturēšanās atļauju Latvijā" vienu mēnesi pirms termiņa beigām ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Izziņa par nodokļu nomaksu un parādu neesamību nekustamajam īpašumam
 • Jauna veselības apdrošināšana uz gadu
 • Apstiprinošs dokuments par valsts nodevu samaksu.

Iesniedzamo dokumentu notariāla apstiprināšana: Iesniedzamo dokumentu notariāla apstiprināšana nav nepieciešama, ja iesniedzamais dokuments ir izsniegts sekojošās valstīs: Baltkrievija, Krievija, Kirgizstāna, Ukraina, Moldova, Uzbekistāna, Polija.

Uzturēšanās atļauja Latvija - salīdzinājuma tabula

Lejupielādēt PDF

Kontakti