PAKALPOJUMI

Pakalpojumi iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijā

INVEST RIGA saviem klientiem piedāvā investīcijas nekustamajā īpašumā Latvijā. Mūsu pieredze un plašā informācijas datubāze ļauj atrast katra investora prasībām atbilstošu “nekustamo īpašumu Latvijā”.

Mūsu pakalpojumu klāsts investējot nekustamajā īpašumā Latvijā:

 • informācijas sagatavošana un konsultēšana kā iegādāties nekustamo īpašumu Latvijā;
 • ātra un individuāla nekustamā īpašuma piemeklēšana Rīgā, Rīgas rajonā un Jūrmalā uz pirkšanu un īri;
 • nekustamā īpašuma novērtēšana;
 • uzturēšanas atļaujas noformēšana Latvijas nerezidentiem;
 • iegādāties nekustamos īpašumu no bankām;
 • piedalīšanās un pārstāvēšana nekustamo īpašumu izsolēs Latvijā;
 • darījumu stratēģiskās virzības izstrāde;
 • pilns juridiskais darījuma atbalsts un vadība;
 • juridisko jautājumu konsultācijas;
 • iegādāto nekustamo īpašumu pārvaldīšana gūstot peļņu;
 • iegādāto īpašumu apsaimniekošana;
 • nekustamā īpašuma apdrošināšana;
 • konsultācijas par kreditēšanās iespējām Latvijā iegādājoties nekustamo īpašumu;
 • izveidot un atvērt kontu Latvijas bankās;
 • reģistrēt juridiskās personas.

Esat laipni aicināti ierasties Rīgā, Latvijā, lai kopīgi izvērtētu un apskatītu mūsu piedāvātos investīciju variantus Latvijā. Nekustamā īpašuma katalogs.

Nekustamais īpašums Latvijā pakalpojumi

Uzturēšanās atļaujas saņemšana ar INVEST RIGA.

INVEST RIGA saviem klientiem piedāvā atrisināt visus jautājumus, kuri Jums rodas saistībā ar nekustamā īpašuma iegādi un uzturēšanās atļaujas saņemšanu iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijā.

Ieguvumi iegādājoties “nekustamo īpašumu Latvijā”.

 • Latvija ir trešā ekoloģiski tīrākā valsts pasaulē, jo dabas daudzveidība un tās bagātība ir daudzviet neskarta un attīstās dabīgā procesā, kas ļauj Latvijai ieņemt šādu pozīciju. Lielākā dabas bagātība ir zaļais zelts – Latvijas meži.;
 • Sakārtotā un pārskatāmā dokumentu aprites sistēma valstī, ļauj ērti un droši nokārtos visas formalitātes, iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijā, kuras saistās ar īpašuma tiesību reģistrāciju;
 • Drošības līmenis valstī ir ļauti augsts un stabils, jau vairāk kā 15 gadus;
 • Atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā, starp dienvidiem un ziemeļiem ir lielākās un stabilākās ekonomikas, kuru intereses bieži tiek virzītas caur Latviju, Rīgu.
 • Iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijā iespēja ātri un droši saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā ar INVEST RIGA;
 • Nekustamā īpašuma Latvijā iegādes cenas ir samērā zemas un nosacījumi uz kādiem tie ir iegādājami ir pievilcīgi, ja salīdzina ar citām valstīm un to atrašanās vietām;
 • Izglītības līmenis ir salīdzinoši augsts Eiropas Savienības dalībvalstu vērtējumā, jo arī krievu un angļu valodas zināšanas ir labā līmenī;
 • Investējot nekustamajā īpašumā Latvijā, kuras nāk no INVEST RIGA vienmēr Jums ļaus palielināt Jūsu ieguldījuma vērtību un būs stabilas, kas ir skaidrojams arī ar straujākās ekonomikas attīstības tempiem Latvijā starp visām Eiropas Savienības dalībvalstīm;
 • Investīcijas nekustamajā īpašumā Latvijā ar INVEST RIGA palīdzību ir sasitošas investoriem vai tas ir dzīvoklis Rīgā, māja Jūrmalā vai investīciju projekts Rīgas vēsturiskajā centrā.

______

Услуги при покупке недвижимости в Латвии

INVEST RIGA своим клиентам предлагает инвестиции в недвижимость Латвии. Наш опыт и большая информационная база данных позволит найти подходящую “недвижимость в Латвии” согласно пожеланиям каждого инвестора.

Мы предлагаем следующие услуги по инвестированию недвижимость в Латвии:

 • подготовка информации и консультация, как приобрести недвижимость в Латвии;
 • быстрый и индивидуальный поиск недвижимости в Риге, Рижском районе и недвижимости в Юрмале для покупки и аренды;
 • подбор недвижимости, подходящей для получения вида на жительство;
 • оценка недвижимого имущества;
 • оформление вида на жительство для неграждан Латвии;
 • покупка недвижимости у банков;
 • участие и представление интересов на торгах недвижимости в Латвии;
 • разработка стратегической цели сделки;
 • полная юридическая поддержка и ведение сделки;
 • консультация по юридическим вопросам;
 • управление приобретенной недвижимостью, получая прибыль;
 • хозяйственный уход за приобретенной собственностью;
 • страхование недвижимости;
 • консультации по возможностям кредитования в Латвии, приобретая недвижимость;
 • создание и открытие счета в банках Латвии;
 • регистрация юридического лица.

Приглашаем Вас приехать в Ригу, в Латвию, чтобы общими силами оценить и просмотреть предлагаемые нами варианты инвестиций в Латвии. Каталог недвижимости.

 недвижимости в Латвии Услуги

Получение вида на жительство с помощью INVEST RIGA.

INVEST RIGA своим клиентам предлагает решение всех вопросов, которые возникают в связи с приобретением недвижимого имущества и получением вида на жительство в Латвии, покупая недвижимость в Латвии.

Преимущества покупки “недвижимости в Латвии”

 • Латвия является третьей самой экологически чистой страной в мире, так как многообразие природы и ее богатство во многих местах остается не тронутым и развивается естественным путем, что позволяет Латвии занимать данную позицию. Самым большим природным богатством Латвии является зеленое золото – Латвийские леса;
 • Упорядоченная и подвергающаяся проверке система оборота документов в стране, это позволяет удобно и безопасно уладить все формальности при покупке недвижимости в Латвии, связанные с регистрацией прав на собственность;
 • Уровень безопасности в стране довольно высок и стабилен уже более 15 лет;
 • Латвия расположена в географически выгодном месте, между югом и севером расположены самые масштабные и стабильные экономики, интересы которых часто осуществляются через Латвию и Ригу.
 • При покупке недвижимости в Латвии можно быстро и безопасно получить вид на жительство с помощью INVEST RIGA;
 • Цены на недвижимость в Латвии довольно низкие и условия приобретения заманчивые, если сравнивать с другими странами и их местоположением;
 • Уровень образования довольно высок по оценке стран-участниц Европейского союза, так как знания и русского, и английского языка на хорошем уровне;
 • Инвестирование в недвижимость Латвии по предложению INVEST RIGA позволит Вам всегда повышать стоимость вклада, а также даст уверенность в его стабильности, что объясняется стремительным темпом развития экономики Латвии относительно других стран Европейского союза;
 • Недвижимость в Латвии при помощи INVEST RIGA является хорошей инвестицией, будь то квартира в Риге, дом в Юрмале или инвестиционный проект в историческом центре Риге, а также другие предложения для вложений, которые можно найти на сайте www.investriga.com

___________

Services

INVEST RIGA services while purchasing a real estate in Latvia

INVEST RIGA offers its customers investments in real estate in Latvia. Our experience and wide information database let us find a “real estate in Latvia” that is corresponding to requests of every investor.

The range of our services for investing in real estate in Latvia:

 • preparing of information and consulting about purchasing a real estate in Latvia;
 • fast and individual finding of real estate in Riga and its area or Jurmala for purchasing or renting;
 • finding a real estate to get the Schengen visa;
 • evaluating the real estate;
 • administering the residence permit for Latvian non-residents;
 • purchasing real estate from banks;
 • participating and representing in auctions of real estates in Latvia;
 • development of strategic direction of transactions;
 • full support and management of legal transactions;
 • consultations about legal issues;
 • getting profit by managing purchased real estates;
 • managing of purchased estates;
 • insurance of real estates;
 • consultations about crediting opportunities in Latvia while purchasing a real estate;
 • creating and opening of an account in Latvian banks;
 • registration of legal entities.

You are welcome in Riga, Latvia to evaluate and view investment variants offered by our company together. Real estate in Riga catalogue.

 real estate Latvia Riga

Receiving the residence permit with INVEST RIGA

INVEST RIGA offers to solve all questions you have about purchasing a real estate and receiving residence permit by purchasing a real estate in Latvia.

Benefits of purchasing a “real estate in Latvia”

 • Latvia is the third most ecologically clean country in the world because diversity and richness of nature is virgin and developing in natural process that allows our country to take such position. The greatest treasure of nature is the green gold – forests of Latvia.
 • Arranged and clear document transmission system in our country lets to arrange all estate rights registration formalities safely and easy when buying a real estate in Latvia;
 • In Latvia safety level is very high and stable for more than 15 years;
 • It is located in geographically advantageous place between South and North where the biggest and most stable economics are and which are often directed through Latvia and Riga;
 • Opportunity to get a residence permit quickly and safely by purchasing a real estate in Latvia with INVEST RIGA;
 • The prices of purchasing real estate in Latvia are quite low and terms are charming in comparison with other countries and locations;
 • Education level is comparably high in evaluation of European Union member states and usage of Russian and English is in high level;
 • INVEST RIGA provides an opportunities to increase the value of your investment in real estate and its development will be stable due to swift economic growth between other member states of European Union;
 • Real estate in Latvia will be as your investments – apartment in Riga, house in Jūrmala, house in Riga, apartment in Jūrmala, investment project in historical centre of Riga or other projects that can be found in www.InvestRiga.com.