PAR MUMS

Par mums

Par mums – INVEST RIGA – nekustamais īpašums Latvijā, bizness Latvijā, noguldījumi Latvijā un termiņuzturēšanās atļauja Latvijā

Par INVESTRIGA.COM

INVEST RIGA piedāvā investīcijas nekustamajā īpašumā un biznesā Latvijā ar iespēju saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā

Mēs INVEST RIGA esam ieinteresēti ilgtermiņā sadarbībā ar katru no mūsu klientiem, jo INVEST RIGA ir profesionāla organizācija savā jomā, kura orientējās un ir kompetenta savā darbības reģionā tādēļ var atrisināt jebkuru jautājumu saistītu par investīcijām.

Mums ir lielākā Latvijas investīciju datubāze

Mūsu darbības virzieni ir vairākos virzienos, tādēļ klientam varam piedāvāt investīcijas nekustamajā īpašumā Latvijā, jau gatavā Latvijas biznesā, noguldījumos un iespēju saņemt uzturēšanos atļauju Latvijā. Investīciju piedāvājumus varat atrast mūsu nekustamo īpašumu katalogā un biznesa katalogā, kur ir sākotnējā informācija, bet sīkāku un detalizētāku varat saņemt sazinoties ar mums.

Visi pakalpojumi vienuviet

INVEST RIGA – piedāvājumā ir visi pakalpojumi, kuri Jums var būt nepieciešami no investīciju objektu atrašanas, iegādāšanās procesa plānošanas un vadības līdz finansējuma piesaistei gan no finansu struktūrām (bankas kredīts, privātie investīciju fondi) gan Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma piesaiste. Mēs esam iesaistīti un pavadām klientu viesos posmos, lai profesionāli un operatīvi veiktu nepieciešamos soļus darījuma gaitā. INVEST RIGA piedāvā visas rūpes uzticēt mums pilnvarojot mūsu juristu, konkrēta darījuma veikšanai klienta vārdā, kas visās nepieciešamajās instancēs pārstāvēs INVES RIGA klienta intereses.

Par mums INVEST RIGA

INVEST RIGA sadarbības partneri

Mūsu sadarbības partneri ir lielākās Latvijas bankas un finansu struktūras, investīciju kompānijas un apdrošinātāji. Mūsu sadarbības partneri mūs respektē un ar mums rēķinās, kas mūsu klientiem nozīmē operatīvu un profesionālu darījumu veikšanu, ietaupot laiku un līdzekļus.

INVEST RIGA darbības pieredze

No profesionālās darbības pieredze INVEST RIGA ir ieguvusi plašu kontaktu un sakaru tīklu, visdažādākajās nozarēs un tirgus nišās, kas ļauj atrisināt jebkuru Jūsu uzstādītu jautājumu salīdzinoši ātri un droši.

Pakalpojumi

INVEST RIGA ir Eiropas Savienības uzņēmējdarbības daļa (uzņēmums), kurš piedāvā Eiropas līmeņa servisu un valodu zināšanas, kā Krievu un Angļu valodu, kuras ļauj INVEST RIGA ar mūsu klientiem sazināties ērtā veidā.

Ar cieņu un pateicību par izrādīto uzticību, INVEST RIGA.

 

 

______________

 

 

О нас

О нас – INVEST RIGA. Недвижимость в Латвии, бизнес в Латвии, вклады в Латвии и получение вида на жительство в Латвии.

 По INVESTRIGA.COM

INVEST RIGA предлагает инвестиции в недвижимость и бизнес Латвии с возможностью получить вид на жительство в Латвии.

Мы, INVEST RIGA, заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с каждым из наших клиентов, так как INVEST RIGA является профессиональной организацией в своей сфере, где ориентируется и является компетентной по региону своей деятельности, поэтому может решить любой вопрос, связанный с инвестициями.

Мы располагаем самой большой базой данных по инвестициям в Латвии

Мы работаем в разных направлениях основной деятельности, поэтому можем предложить клиенту инвестировать в недвижимость Латвии или в готовый бизнес, оформить депозитный вклад и таким образом получить вид на жительство в Латвии. Среди предложений по инвестициям можете найти недвижимость в каталоге собственностей и бизнес каталоге, в которых доступная краткая информация, для более подробных сведений можете связаться с нами.

Все услуги доступны в одном месте

INVEST RIGA предлагает широкий спектр услуг, которые могут быть Вам полезны: поиск объектов инвестиции, планирование процесса покупки, планирование руководства предприятия вплоть до привлечения финансирования как из финансовых структур (банковский кредит, частные инвестиционные фонды), так и Европейских структурных фондов. Мы участвуем и сопровождаем клиента на всех этапах, чтобы профессионально и оперативно совершить необходимые шаги в ходе сделки. INVEST RIGA предлагает все заботы поручить нашему уполномоченному юристу для оформления конкретной сделки от имени клиента, который будет представлять Ваши интересы во всех инстанциях.

О нас INVEST RIGA

Партнеры INVEST RIGA

Мы сотрудничаем с крупнейшими банками и финансовыми структурами Латвии, инвестиционными компаниями и страховщиками. Наши партнеры уважают нас и считаются с нами, что обеспечивает нашим клиентам оперативность и профессиональность в выполнении сделок, экономию времени и средств.

Опыт работы INVEST RIGA

В ходе работы INVEST RIGA приобрела широкую сеть контактов и связей в самых различных отраслях и нишах рынка, что позволяет решить любой Вами поставленный вопрос в относительно быстро и надежно.

Услуги

INVEST RIGA является частью предпринимательской деятельности Европейского союза (предприятием), которое предлагает сервис на уровне Европы и знание языков, как русского, так и английского, что позволяет общаться с нашими клиентами в удобной форме.

С уважением и благодарностью за оказанное доверие, INVEST RIGA.

_____________-

About Us

INVEST RIGA. Real estate, business, investments and residence permits in Latvia

about INVESTRIGA.COM

INVEST RIGA offers investments in real estate and business with an opportunity to receive a residence permit in Latvia

We INVEST RIGA are interested in long term cooperation with every customer because INVEST RIGA is a professional organization in its field that focuses and is competent in its region therefore it can solve every question related to investments.

We have the biggest database of investments in Latvia.

The directions of our action are different therefore we can offer investments in real estate in Latvia, in business that is already working, investments and opportunity to receive a residence permit in Latvia. You can find our investment offers in our real estate catalogue and business catalogue where initial information. Contact us to receive more detailed information.

All services are in one place.

INVEST RIGA has all necessary services included in its offer starting from finding investment object, planning purchasing process and management to drawing finances from financial structures (bank credit, private investment funds) and drawing the financing of European Union structural funds. We are engaged in and we guide our customer through all stages to implement the necessary steps during transaction process professionally and operatively. INVEST RIGA offers to take care of your transaction on your behalf. We will represent your interests in all necessary institutions.

О нас INVEST RIGA

Business partners of INVEST RIGA.

Our business partners are the biggest banks of Latvia and finance structures, investment and insurance companies. Our business partners respect us which means operative and professional implementation of transactions of our clients by saving time and assets.

Experience of INVEST RIGA.

Due to professional experience INVEST RIGA has achieved wide network of contacts and intercommunications in different fields that allows to solve every question given by you comparably quick and safely.

Services.

INVEST RIGA is a company of European Union that offers European level service and language knowledge such as Russian and English, which allow INVEST RIGA to communicate with customers easy.

Respectfully and with gratitude for loyalty, INVEST RIGA.