UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS LATVIJĀ

Uzturēšanās atļauja Latvijā iegādājoties nekustamo īpašumu

2014. gada 1. Septembrī spēkā stājās jaunās izmaiņas likumā par imigrāciju, izmaiņas, kuras ļauj saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā, ārvalstu pilsoņiem, kuri iegādājās nekustamo īpašumu Latvijā.

Nepieciešamajiem dokumentiem, lai saņemtu uzturēšanos atļauju Latvijā, ir jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

 • Iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijas lielākajās pilsētās: Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Valmierā, darījuma summai ir jābūt ne mazākai kā 250 000 EUR un īpašuma kadastrālai vērtībai nedrīkst būt mazāka par 80 000 EUR.
 • Iegādājoties nekustamo īpašumu citos Latvijas reģionos, mazpilsētās darījuma summai ir jābūt ne mazākai kā 250 000 EUR un īpašuma kadastrālā vērtība nedrīkst būt mazāka par 80 000 EUR.
 • Dokumenti, kuri apliecina, ka ir samaksāta valsts nodeva 2% par nekustamā īpašuma iegādi un 5% no darījuma summas par uzturēšanās atļaujas iegūšanu
Investīcijas tiek rēķinātas pēc kopējās ieguldītās summas, tādēļ investīcijām nav jābūt ieguldītām tikai vienā īpašumā. Kopējā ieguldītā summa var būt no vairākiem veiktajiem darījumiem atsevišķos nekustamajos īpašumos Latvijā.

Svarīgi zināt par uzturēšanās atļauju Latvijā.

Svarīga piezīme un noteikums nosaka, ka nekustamā īpašuma darījuma apmaksai jānotiek bezskaidrā naudas pārskaitījumu formā, lai iegūtu uzturēšanās atļauju Latvijā iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijā. Iespēju iegūt uzturēšanās atļauja Latvijā (Eiropas Savienībā) uz 5. gadiem ir tiem investoriem, kuri investē Latvijā pēc 2010. gada 1. jūnija. Uzturēšanās atļaujas iegūšana netiek piemērota tām investīcijām, kuras investori ir veikuši līdz 2010. gada 1. jūnijam. 2011. gada jūnijā tika veiktas jaunas izmaiņas imigrācijas likumā, kuras paredz, ka iegūt “uzturēšanās atļauju Latvijā” var iegādājoties nekustamo īpašumu tikai no Latvijas valsts pilsoņa, Eiropas Savienības pilsoņa vai kāda ārvalstu pilsoņa, kuram jau ir uzturēšanās atļauja Latvijā. Šīs izmaiņas stājās spēkā pēc vairāku fiktīvu darījumu atklāšanas, lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijā. Iespēja pretendēt un saņemt uzturēšanos atļauju ir visiem ārvalstu pilsoņiem, nevērtējot pamata pilsonību. Lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijā tieši investīcijas nekustamajā īpašumā ir ilgtermiņā izdevīgākais, ērtākais un kā liecina izsniegto uzturēšanos atļauju skaits ir arī biežāk izmantotākais veids.

Pilsētu un reģionu Latvijas karte, lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijā pret ieguldījumiem nekustamajos īpašumos Latvijā.

Latvijas imigrācijas likums tiek pilnveidots, lai pildītu Latvijas prioritātes, kuras ir saistītas ar investīciju piesaisti un ekonomikas izaugsmi Latvijā. Uzturēšanās atļaujas Latvijā iegūšana ieguldot nekustamajā īpašumā ir iespējama investējot ne tikai dzīvojamajā platībā, bet arī komercplatībās. Investīcijas komercplatībās Latvijā tiek uzskatītas kā priekšrocība, lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijā.

Kas vēl kopā ar investoru var saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā?

Latvijas reģionu karte uzturēšanās atļaujām
Rīgas reģions karte uzturēšanās atļaujām
Iegādājoties īpašumu Latvijā investori var saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā uz 5. gadiem. Saņemot uzturēšanās atļauju Latvijā tā ir jāpagarina katru gadu, iesniedzot apstiprinošus dokumentus, kuri apstiprina īpašuma tiesības Latvijā, ja esat ieguvuši uzturēšanās atļauju investējot nekustamajā īpašumā.
Uzturēšanās atļauju Latvijā var saņemt ne tikai investors, bet arī investora ģimene:
 • Laulātais
 • Nepilngadīgie bērni
 • Personas, kuras atrodas investora aizgādniecībā

Nepieciešamie dokumenti uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanai veicot investīcijas nekustamajā īpašumā:

Ir nepieciešama ieceļošanas dokumenti kādi ir spēkā Latvijas teritorijā. Pase, kuras derīguma termiņš nav īsāks par 16 mēnešiem, pirms ieceļošanas valstī. Nepieciešamie dokumenti uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanai:
 • Aizpildīta anketa – iesniegums “uzturēšanās atļauja Latvijā”
 • 2 krāsainas fotogrāfijas 3×4 cm katram iesniedzējam
 • Dokuments (izziņa no bankas), kas apliecina iztikas minimumu uz gadu, kurš nedrīkst būt mazāks kā 854 EUR mēnesī. Laulātajam biedram iztikas minimumam jābūt ne mazāk kā 256 EUR mēnesī un nepilngadīgiem bērniem (līdz 18 gadiem) ne mazāk kā 171 EUR mēnesī. Jābūt skaidras naudas uzkrājumiem kontā ne mazāk kā 10 300 EUR uz gadu.
 • Dokuments, kas apstiprina dzīvesvietu Latvijā.
 • Dokuments, kas apstiprina, ka iegādājoties nekustamo īpašumu, darījums veikts bezskaidras naudas formā
 • Dokuments, kas apliecina, ka īpašumam nav nodokļu parādu, ja īpašums Latvijā ir īpašumā jau vairāk kā gadu
 • Kvīts par valsts nodevas apmaksu
 • Izziņa par sodāmības neesamību, kuru izsniedz pilsoņa valstī vai valstī, kurā dzīvoja (ja ārvalstu pilsonis vecumā no 14 gadiem ir atradies brīvības atņemšanas iestādē un tur atradies vairāk kā gadu)
 • Veselības apdrošināšanas polise uz gadu
 • Izziņa par fluorogrāfijas un rentgenogrāfijas rezultātiem, kura apliecina tuberkulozes neesamību, ko izsniedz Latvijas ārstniecības iestādes.
 • Kvīts par valsts nodevas apmaksu 2% par nekustamā īpašuma iegādi un 5% no darījuma summas par uzturēšanās atļaujas iegūšanu

Uzturēšanās atļaujas Latvijā reģistrēšanas termiņš.

Iespējamais termiņš iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijā un saņemot uzturēšanās atļauju Latvijā ir no 45 dienām līdz 75 dienām, no kurām vienu mēnesis reģistrē īpašuma tiesības.
Lai pagarinātu “uzturēšanās atļauju Latvijā” vienu mēnesi pirms termiņa beigām ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:
 • Izziņa par nodokļu nomaksu un parādu neesamību nekustamajam īpašumam
 • Jauna veselības apdrošināšana uz gadu
 • Apstiprinošs dokuments par valsts nodevu samaksu.
Iesniedzamo dokumentu notariāla apstiprināšana: Iesniedzamo dokumentu notariāla apstiprināšana nav nepieciešama, ja iesniedzamais dokuments ir izsniegts sekojošās valstīs: Baltkrievija, Krievija, Kirgizstāna, Ukraina, Moldova, Uzbekistāna, Polija.

Kādas iespējas sniedz uzturēšanās atļauja Latvijā tās īpašniekiem?

Uzturēšanās atļauja Latvijā dod tiesības:
 • Iebraukt un atrasties Latvijā neierobežotu skaitu dienu
 • Brīvi pārvietoties Šengenas zonas ietvaros
 • Brīvi pārvietoties un atrasties Šengenas zonā, Šveicē, Norvēģijā un Islandē līdz deviņdesmit dienām pus gada ietvaros
 • Iespēja iegādāties un reģistrēt automašīnu Latvijas teritorijā un nemaksājot muitas nodevas pārvietoties visā Šengenas zonā
 • Nokātot un saņemt auto vadīšanas tiesības Latvijā, kuras ir derīgas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs
 • Iespēju strādāt Latvijā, bez iesējas strādāt citās Šengenas zonās
 • Saņemt Latvijas pilsoņu sociālās garantijas (bērna dzimšanas pabalstu, pensiju Latvijā, sociālo bezmaksas medicīnu u.tml)
 • Iespēju saņemt pastāvīgo Eiropas Savienības iedzīvotāja uzturēšanās atļauju pēc 5 gadiem
 • Iespēju pretendēt uz Latvijas pilsonību pēc 5 gadiem, kura sniedz uz atvieglotiem nosacījumiem nokārtot vīzas dodoties uz Kanādu, Ameriku, Austrāliju un Lielbritāniju.

Kas var saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā vēl bez investora?

Uzturēšanās atļauju Latvijā ir iespējams saņemt arī investora ģimenei – sievai/vīram un nepilngadīgajiem bērniem, investora aizbildņiem un aizgādniecībā esošiem.

Kā saņemt “uzturēšanās atļauju Latvijā”?

Termiņuzturēšanās atļauja Latvijā apliecība dokumentsUzturēšanās atļauja Latvijā dokumenti

Uzturēšanās atļaujas saņemšanas procedūra:

 • Iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijā, ieguldot līdzekļus pamatkapitālā Latvijas kompānijā vai arī noguldot līdzekļus depozītā kādā no Latvijas bankām uz 5 gadiem ir iemesls, lai varētu pieteikties un pretendēt uz uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanu
 • Ja ir izpildīts sākotnējais kritērijs augstāk aprakstītais, tad tiek noformēts ielūgums, lai nokārtotu visas formalitātes
 • Nepieciešams paralēli iepriekšējām darbībām kārtot un vākt dokumentus no dažādām iestādēm: A. Dokuments, kas apliecina, ka ir pietiekami uzturēšanās līdzekļi Latvijā B. Dokuments, kas apliecina uzturēšanās vietu Latvijā C. Izziņa par sodāmības neesamību no mītnes valsts iestādēm
 • Aizpildīta anketa ar pievienotām fotogrāfijā
 • Dokuments, kas apliecina laulību, ja uzturēšanās atļauju Latvijā kārto arī investora vīrs/sieva
 • Dokuments, kas apliecina bērna dzimšanu, ja uzturēšanās atļauju Latvijā vēlas saņemt arī investora nepilngadīgie bērni
 • Tiek apmaksātas visas valsts nodevas (ir iekļautas pakalpojumā INVEST RIGA)
 • Pie uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanas ir jābūt veselības apdrošināšanai un medicīnas izziņai, ko ir izsniegusi Latvijā reģistrēta medicīnas iestāde, ka nav tuberkulozes.
Prasības pret uzturēšanās atļaujas Latvijā pretendentu var nebūtiski mainīties, kas ir atkarīgs no investīciju pamatojuma un investora pilsonības.

Uzturēšanās atļaujas saņemšanas termiņi Latvijā

Iesniegto dokumentu, lai saņemtu “uzturēšanās atļauju Latvijā”, izskatīšanas process līdz lēmuma pieņemšanai ir no 5 darba dienām līdz vienam mēnesim, kas ir atkarīgs no balsts nodevas apmēra apmaksas. Ja iesniegtajos dokumentos nav nekādu neprecizitāšu, tad INVEST RIGA nokārto dokumentus minētajā termiņā.

Kādos gadījumos uzturēšanās atļauja Latvijā var tikt atteikta

Uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanu Latvijas valsts var atteikt, ja investors ir norādījis neprecīzu vai maldinošu informāciju par sevi. Ja tiek piemērota papildus pārbaude par investoru vai, ja kopā ar investoru iesniegumu. Lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijā iesniedz vīrs/sieva vai nepilngadīgie bērni, tad termiņš var sasniegt 3 mēnešus. Pozitīva lēmuma gadījumā, lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijā ir jāierodas 3 mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

INVEST RIGA pakalpojumi uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanai.

 • Juridiskās konsultācijas
 • Dokumentu sagatavošana un iesniegšana
 • Pilnvarotas personas funkcijas uzņemšanās klienta interesēs Latvijā, pret Latvijas Republikas valsts iestādēm un trešajām personām.

Kāpēc izvēlēties Latviju kā valsti, kur saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā?

 • Latvija ir Eiropas Savienības un Šengenas zonas dalībvalsts
 • Īpaši viegla un ātra “uzturēšanās atļaujas Latvijā” saņemšanas procedūra ES
 • Kontrolēta, uzraudzīta un stabila banku sistēma
 • Latvijas atrašanās vieta ir ģeopolitiski svarīga
 • 2/5 daļas Latvijas biznesa vide, serviss ir krievu un angļu valodā
 • Izdevīgs investīciju tirgus
 • Attīstīta uzņēmējdarbības vide
 • Ātra un salīdzinoši vienkārša uzņēmumu reģistrēšana
 • Ārvalstu investoriem nepastāv ierobežojumi uzņēmuma pārvaldībā
 • Latvijā ir zema nodokļu politika, kas stimulē ekonomikas izaugsmi
Šobrīd ir ļoti izdevīgas cenas Latvijā nekustamo īpašumu jomā, kuras ar katru brīdi pieaugs, ik gadu īpašuma vērtībai palielinoties. Latvijā investē daudzi pasaules slaveni iedzīvotāji, kurus vilina Latvijas neatkārtojamā daba un sakārtotā biznesa vide un papildus investīcijām pretī saņem uzturēšanās atļauju Latvijā.
INVEST RIGA Jums palīdzēts atrast piemērotāko investīciju modeli, kā arī sakārtos visus nepieciešamos dokumentus īpašumtiesību nostiprināšanai. Sazināties ar mums par uzturēšanās atļauju iegūšanu.
INVEST RIGA saviem klientiem garantē konfidencialitāti.