UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS LATVIJĀ

Uzturēšanās atļauja Latvijā iegādājoties nekustamo īpašumu

2014. gada 1. Septembrī spēkā stājās jaunās izmaiņas likumā par imigrāciju, izmaiņas, kuras ļauj saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā, ārvalstu pilsoņiem, kuri iegādājās nekustamo īpašumu Latvijā.

Nepieciešamajiem dokumentiem, lai saņemtu uzturēšanos atļauju Latvijā, ir jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

 • Iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijas lielākajās pilsētās: Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Valmierā, darījuma summai ir jābūt ne mazākai kā 250 000 EUR un īpašuma kadastrālai vērtībai nedrīkst būt mazāka par 80 000 EUR.
 • Iegādājoties nekustamo īpašumu citos Latvijas reģionos, mazpilsētās darījuma summai ir jābūt ne mazākai kā 250 000 EUR un īpašuma kadastrālā vērtība nedrīkst būt mazāka par 80 000 EUR.
 • Dokumenti, kuri apliecina, ka ir samaksāta valsts nodeva 2% par nekustamā īpašuma iegādi un 5% no darījuma summas par uzturēšanās atļaujas iegūšanu

Investīcijas tiek rēķinātas pēc kopējās ieguldītās summas, tādēļ investīcijām nav jābūt ieguldītām tikai vienā īpašumā. Kopējā ieguldītā summa var būt no vairākiem veiktajiem darījumiem atsevišķos nekustamajos īpašumos Latvijā.

Svarīgi zināt par uzturēšanās atļauju Latvijā.

Svarīga piezīme un noteikums nosaka, ka nekustamā īpašuma darījuma apmaksai jānotiek bezskaidrā naudas pārskaitījumu formā, lai iegūtu uzturēšanās atļauju Latvijā iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijā. Iespēju iegūt uzturēšanās atļauja Latvijā (Eiropas Savienībā) uz 5. gadiem ir tiem investoriem, kuri investē Latvijā pēc 2010. gada 1. jūnija. Uzturēšanās atļaujas iegūšana netiek piemērota tām investīcijām, kuras investori ir veikuši līdz 2010. gada 1. jūnijam. 2011. gada jūnijā tika veiktas jaunas izmaiņas imigrācijas likumā, kuras paredz, ka iegūt “uzturēšanās atļauju Latvijā” var iegādājoties nekustamo īpašumu tikai no Latvijas valsts pilsoņa, Eiropas Savienības pilsoņa vai kāda ārvalstu pilsoņa, kuram jau ir uzturēšanās atļauja Latvijā. Šīs izmaiņas stājās spēkā pēc vairāku fiktīvu darījumu atklāšanas, lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijā. Iespēja pretendēt un saņemt uzturēšanos atļauju ir visiem ārvalstu pilsoņiem, nevērtējot pamata pilsonību. Lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijā tieši investīcijas nekustamajā īpašumā ir ilgtermiņā izdevīgākais, ērtākais un kā liecina izsniegto uzturēšanos atļauju skaits ir arī biežāk izmantotākais veids.

Pilsētu un reģionu Latvijas karte, lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijā pret ieguldījumiem nekustamajos īpašumos Latvijā.

Latvijas imigrācijas likums tiek pilnveidots, lai pildītu Latvijas prioritātes, kuras ir saistītas ar investīciju piesaisti un ekonomikas izaugsmi Latvijā. Uzturēšanās atļaujas Latvijā iegūšana ieguldot nekustamajā īpašumā ir iespējama investējot ne tikai dzīvojamajā platībā, bet arī komercplatībās. Investīcijas komercplatībās Latvijā tiek uzskatītas kā priekšrocība, lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijā.

Kas vēl kopā ar investoru var saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā?

Latvijas reģionu karte uzturēšanās atļaujām
Rīgas reģions karte uzturēšanās atļaujām

Iegādājoties īpašumu Latvijā investori var saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā uz 5. gadiem. Saņemot uzturēšanās atļauju Latvijā tā ir jāpagarina katru gadu, iesniedzot apstiprinošus dokumentus, kuri apstiprina īpašuma tiesības Latvijā, ja esat ieguvuši uzturēšanās atļauju investējot nekustamajā īpašumā.

Uzturēšanās atļauju Latvijā var saņemt ne tikai investors, bet arī investora ģimene:

 • Laulātais
 • Nepilngadīgie bērni
 • Personas, kuras atrodas investora aizgādniecībā

Nepieciešamie dokumenti uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanai veicot investīcijas nekustamajā īpašumā:

Ir nepieciešama ieceļošanas dokumenti kādi ir spēkā Latvijas teritorijā. Pase, kuras derīguma termiņš nav īsāks par 16 mēnešiem, pirms ieceļošanas valstī. Nepieciešamie dokumenti uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanai:

 • Aizpildīta anketa – iesniegums “uzturēšanās atļauja Latvijā”
 • 2 krāsainas fotogrāfijas 3×4 cm katram iesniedzējam
 • Dokuments (izziņa no bankas), kas apliecina iztikas minimumu uz gadu, kurš nedrīkst būt mazāks kā 854 EUR mēnesī. Laulātajam biedram iztikas minimumam jābūt ne mazāk kā 256 EUR mēnesī un nepilngadīgiem bērniem (līdz 18 gadiem) ne mazāk kā 171 EUR mēnesī. Jābūt skaidras naudas uzkrājumiem kontā ne mazāk kā 10 300 EUR uz gadu.
 • Dokuments, kas apstiprina dzīvesvietu Latvijā.
 • Dokuments, kas apstiprina, ka iegādājoties nekustamo īpašumu, darījums veikts bezskaidras naudas formā
 • Dokuments, kas apliecina, ka īpašumam nav nodokļu parādu, ja īpašums Latvijā ir īpašumā jau vairāk kā gadu
 • Kvīts par valsts nodevas apmaksu
 • Izziņa par sodāmības neesamību, kuru izsniedz pilsoņa valstī vai valstī, kurā dzīvoja (ja ārvalstu pilsonis vecumā no 14 gadiem ir atradies brīvības atņemšanas iestādē un tur atradies vairāk kā gadu)
 • Veselības apdrošināšanas polise uz gadu
 • Izziņa par fluorogrāfijas un rentgenogrāfijas rezultātiem, kura apliecina tuberkulozes neesamību, ko izsniedz Latvijas ārstniecības iestādes.
 • Kvīts par valsts nodevas apmaksu 2% par nekustamā īpašuma iegādi un 5% no darījuma summas par uzturēšanās atļaujas iegūšanu

Uzturēšanās atļaujas Latvijā reģistrēšanas termiņš.

Iespējamais termiņš iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijā un saņemot uzturēšanās atļauju Latvijā ir no 45 dienām līdz 75 dienām, no kurām vienu mēnesis reģistrē īpašuma tiesības.

Lai pagarinātu “uzturēšanās atļauju Latvijā” vienu mēnesi pirms termiņa beigām ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Izziņa par nodokļu nomaksu un parādu neesamību nekustamajam īpašumam
 • Jauna veselības apdrošināšana uz gadu
 • Apstiprinošs dokuments par valsts nodevu samaksu.

Iesniedzamo dokumentu notariāla apstiprināšana: Iesniedzamo dokumentu notariāla apstiprināšana nav nepieciešama, ja iesniedzamais dokuments ir izsniegts sekojošās valstīs: Baltkrievija, Krievija, Kirgizstāna, Ukraina, Moldova, Uzbekistāna, Polija.

Kādas iespējas sniedz uzturēšanās atļauja Latvijā tās īpašniekiem?

Uzturēšanās atļauja Latvijā dod tiesības:
 • Iebraukt un atrasties Latvijā neierobežotu skaitu dienu
 • Brīvi pārvietoties Šengenas zonas ietvaros
 • Brīvi pārvietoties un atrasties Šengenas zonā, Šveicē, Norvēģijā un Islandē līdz deviņdesmit dienām pus gada ietvaros
 • Iespēja iegādāties un reģistrēt automašīnu Latvijas teritorijā un nemaksājot muitas nodevas pārvietoties visā Šengenas zonā
 • Nokātot un saņemt auto vadīšanas tiesības Latvijā, kuras ir derīgas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs
 • Iespēju strādāt Latvijā, bez iesējas strādāt citās Šengenas zonās
 • Saņemt Latvijas pilsoņu sociālās garantijas (bērna dzimšanas pabalstu, pensiju Latvijā, sociālo bezmaksas medicīnu u.tml)
 • Iespēju saņemt pastāvīgo Eiropas Savienības iedzīvotāja uzturēšanās atļauju pēc 5 gadiem
 • Iespēju pretendēt uz Latvijas pilsonību pēc 5 gadiem, kura sniedz uz atvieglotiem nosacījumiem nokārtot vīzas dodoties uz Kanādu, Ameriku, Austrāliju un Lielbritāniju.

Kas var saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā vēl bez investora?

Uzturēšanās atļauju Latvijā ir iespējams saņemt arī investora ģimenei – sievai/vīram un nepilngadīgajiem bērniem, investora aizbildņiem un aizgādniecībā esošiem.

Kā saņemt “uzturēšanās atļauju Latvijā”?

Termiņuzturēšanās atļauja Latvijā apliecība dokumentsUzturēšanās atļauja Latvijā dokumenti

Uzturēšanās atļaujas saņemšanas procedūra:

 • Iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijā, ieguldot līdzekļus pamatkapitālā Latvijas kompānijā vai arī noguldot līdzekļus depozītā kādā no Latvijas bankām uz 5 gadiem ir iemesls, lai varētu pieteikties un pretendēt uz uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanu
 • Ja ir izpildīts sākotnējais kritērijs augstāk aprakstītais, tad tiek noformēts ielūgums, lai nokārtotu visas formalitātes
 • Nepieciešams paralēli iepriekšējām darbībām kārtot un vākt dokumentus no dažādām iestādēm: A. Dokuments, kas apliecina, ka ir pietiekami uzturēšanās līdzekļi Latvijā B. Dokuments, kas apliecina uzturēšanās vietu Latvijā C. Izziņa par sodāmības neesamību no mītnes valsts iestādēm
 • Aizpildīta anketa ar pievienotām fotogrāfijā
 • Dokuments, kas apliecina laulību, ja uzturēšanās atļauju Latvijā kārto arī investora vīrs/sieva
 • Dokuments, kas apliecina bērna dzimšanu, ja uzturēšanās atļauju Latvijā vēlas saņemt arī investora nepilngadīgie bērni
 • Tiek apmaksātas visas valsts nodevas (ir iekļautas pakalpojumā INVEST RIGA)
 • Pie uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanas ir jābūt veselības apdrošināšanai un medicīnas izziņai, ko ir izsniegusi Latvijā reģistrēta medicīnas iestāde, ka nav tuberkulozes.

Prasības pret uzturēšanās atļaujas Latvijā pretendentu var nebūtiski mainīties, kas ir atkarīgs no investīciju pamatojuma un investora pilsonības.

Uzturēšanās atļaujas saņemšanas termiņi Latvijā

Iesniegto dokumentu, lai saņemtu “uzturēšanās atļauju Latvijā”, izskatīšanas process līdz lēmuma pieņemšanai ir no 5 darba dienām līdz vienam mēnesim, kas ir atkarīgs no balsts nodevas apmēra apmaksas. Ja iesniegtajos dokumentos nav nekādu neprecizitāšu, tad INVEST RIGA nokārto dokumentus minētajā termiņā.

Kādos gadījumos uzturēšanās atļauja Latvijā var tikt atteikta

Uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanu Latvijas valsts var atteikt, ja investors ir norādījis neprecīzu vai maldinošu informāciju par sevi. Ja tiek piemērota papildus pārbaude par investoru vai, ja kopā ar investoru iesniegumu. Lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijā iesniedz vīrs/sieva vai nepilngadīgie bērni, tad termiņš var sasniegt 3 mēnešus. Pozitīva lēmuma gadījumā, lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijā ir jāierodas 3 mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

INVEST RIGA pakalpojumi uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanai.

 • Juridiskās konsultācijas
 • Dokumentu sagatavošana un iesniegšana
 • Pilnvarotas personas funkcijas uzņemšanās klienta interesēs Latvijā, pret Latvijas Republikas valsts iestādēm un trešajām personām.

Kāpēc izvēlēties Latviju kā valsti, kur saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā?

 • Latvija ir Eiropas Savienības un Šengenas zonas dalībvalsts
 • Īpaši viegla un ātra “uzturēšanās atļaujas Latvijā” saņemšanas procedūra ES
 • Kontrolēta, uzraudzīta un stabila banku sistēma
 • Latvijas atrašanās vieta ir ģeopolitiski svarīga
 • 2/5 daļas Latvijas biznesa vide, serviss ir krievu un angļu valodā
 • Izdevīgs investīciju tirgus
 • Attīstīta uzņēmējdarbības vide
 • Ātra un salīdzinoši vienkārša uzņēmumu reģistrēšana
 • Ārvalstu investoriem nepastāv ierobežojumi uzņēmuma pārvaldībā
 • Latvijā ir zema nodokļu politika, kas stimulē ekonomikas izaugsmi

Šobrīd ir ļoti izdevīgas cenas Latvijā nekustamo īpašumu jomā, kuras ar katru brīdi pieaugs, ik gadu īpašuma vērtībai palielinoties. Latvijā investē daudzi pasaules slaveni iedzīvotāji, kurus vilina Latvijas neatkārtojamā daba un sakārtotā biznesa vide un papildus investīcijām pretī saņem uzturēšanās atļauju Latvijā.

INVEST RIGA Jums palīdzēts atrast piemērotāko investīciju modeli, kā arī sakārtos visus nepieciešamos dokumentus īpašumtiesību nostiprināšanai. Sazināties ar mums par uzturēšanās atļauju iegūšanu.


INVEST RIGA saviem klientiem garantē konfidencialitāti.

 

______

 

Вид на жительство в Латвии при покупке недвижимости

С 1 сентября 2014 года вступили в силу новые поправки к закону об иммиграции, которые позволяют получить вид на жительство в Латвиииностранным гражданам, если они приобретают недвижимость в Латвии.

Документы, необходимые для получения вида на жительство в Латвии

Документы должны соответствовать следующим критериям:
 • при покупке недвижимости в крупных городах Латвии – Риге, Юрмале, Елгаве, Екабпилсе, Лиепае, Даугавпилсе, Резекне, Вентспилсе или Валмиере сумма сделки должна быть не меньше 250 000 Eur, а кадастровая стоимость собственности должна быть не менее 80 000 Eur.
 • при покупке недвижимости в других регионах Латвии, сумма сделки в маленьких городах не должна быть не меньше 250 000 Eur, а кадастровая стоимость не должна быть меньше 80 000 Eur.
 • Квитанция об уплате гос-пошлины в размере 2% на приобретение недвижимости и 5% на приобретению вида на жительство, от суммы сделки

Сумма инвестиций рассчитывается согласно общей вложенной сумме, поэтому не обязательно инвестировать только в одну собственность. Общая вложенная сумма может быть собрана из нескольких сделок, совершенных с недвижимостью Латвии.

Важная информация о получении вида на жительство в Латвии

Важным условием является то, что оплата сделки с недвижимостью должна быть безналичной, в виде банковского перечисления, чтобы получить вид на жительство в Латвии при покупке недвижимости в Латвии. Вид на жительство в Латвии (Европейском союзе) сроком до 5 лет могут получить те инвесторы, которые осуществили вклады в Латвии после 1 июня 2010 года. Данное разрешение не относится к инвестициям, осуществленным ранее указанного срока. В июне 2011 года введены поправки в закон об иммиграции, которые предусматривают, что получить вид на жительство в Латвии можно, если недвижимость куплена у гражданина Латвийского государства, гражданина Европейского союза или гражданина другой страны, у которого уже есть разрешение вид на жительство в Латвии. Эти поправки были введены после обнаружения многократных фиктивных сделок ради получения вида на жительство в Латвии. Возможность претендовать и получить вид на жительство есть у всех иностранных поданных, не принимая во внимание основное гражданство. 
Чтобы получить вид на жительство в Латвии, самым долгосрочным, выгодным и удобным способом является покупка недвижимости в Латвии, что чаще всего и делают.

Карта Латвии с городами и регионами, в которых можно купить недвижимость и получить вид на жительство.

Латвийский закон об иммиграции улучшают, чтобы соблюдались приоритеты Латвии, связанные с привлечением инвестиций и экономическим ростом в Латвии. Вид на жительство в Латвии при покупке недвижимости можно получить, если инвестируете в жилую площадь или коммерческую. В Латвии предпочтение имеют вклады в коммерческие площади для получения вида на жительство в Латвии.

Кто еще помимо инвестора может получить разрешение на проживание ВНЖ в Латвии?

 Карта регионов Латвии, вид на жительство
 Карта Рижского региона, вид на жительство

Приобретая собственность в Латвии, инвесторы могут получить вид на жительство в Латвии сроком до 5 лет. При получении вида на жительство в Латвии документ нужно продлевать каждый год, подавая документы, которые подтверждают права собственности в Латвии, если Вы получили разрешение в связи с покупкой недвижимости.

Получить вид на жительство в Латвии может не только инвестор, но и его семья:

 • супруг(-а)
 • несовершеннолетние дети
 • находящиеся на иждивении инвестора

Документы, необходимые для получения вида на жительство в Латвии, инвестируя в недвижимое имущество:

документы въезда, действующие на территории Латвии, паспорт, срок годности которого не менее 16 месяцев на момент въезда в страну.

Документы, необходимые для получения вида на жительство в Латвии:

 • Заполненная анкета – заявление на получение “вида на жительство в Латвии”
 • 2 цветные фотографии 3×4 см для каждого претендента
 • Документ (справка из банка), который подтверждает прожиточный минимум на год, сумма которого должна быть не меньше 854 Eur в месяц. У супруга(-и) прожиточный минимум должен быть не менее 256 Eur в месяц, а у несовершеннолетних детей (до 18 лет) – не менее 171 Eur в месяц. Доступная сумма средств на личном счету должна быть не менее 10 300 Eur в год.
 • Документ, который подтверждает наличие места жительства в Латвии.
 • Документ, подтверждающий покупку недвижимости с безналичной формой оплаты.
 • Документ, подтверждающий отсутствие долгов у собственности, если она расположена в Латвии более года
 • Справка об отсутствии уголовного наказания, которую гражданину выдают в его стране или стране, где он жил (если иностранный гражданин в возрасте от 14 лет находился в местах лишения свободы или находился там более года)
 • Полис о страховании здоровья на год
 • Справка о результатах флюорографии и рентгенографии, подтверждающая отсутствие туберкулеза, которую выдают в Латвийских медицинских учреждениях.
 • Квитанция об уплате гос-пошлины в размере 2% на приобретение недвижимости и 5% на приобретению вида на жительство, от суммы сделки

Срок регистрации вида на жительство в Латвии

Получить разрешение вид на жительство в Латвии при покупке недвижимости можно в течение 45-75 дней, из которых один месяц регистрируют права на собственность.

Чтобы продлить “вид на жительство в Латвии” на месяц до истечения его срока действия, необходимы следующие документы:

 • Справка об уплате налогов и отсутствие долгов за собственность
 • Новая страховка здоровья на год
 • Справка об уплате гос-пошлины

Также нужно нотариально заверить запрашиваемые документы: Это не требуется, если подаваемые документы выданы в следующих странах: в Белоруссии, в России, в Кыргызстане, на Украине, в Молдове, в Узбекистане ил в Польше.

Вид на жительство в Латвии преимущества

 • Въезд и нахождение в Латвии неограниченное количество дней
 • Свободное перемещение в рамках Шенгенской зоны
 • Свободное перемещение и местонахождение в Шенгенской зоне, в Швейцарии, в Норвегии и Исландии до 90 дней в течение полугода
 • Возможность покупки и регистрации автомобиля на территории Латвии, не оплачивая таможенные пошлины при перемещении по всей Шенгенской зоне
 • Возможность обучения и сдачи на водительские права, которые будут действительны в всех странах Европейского союза
 • Возможность работать в Латвии и других странах Шенгенской зоны
 • Возможность получения социальных гарантий как гражданам Латвии (пособие по рождению ребенка, пенсия, социальная бесплатная медицинская помощь и т.д.)
 • Возможность получения постоянного вида на жительство в Европейском союзе на срок до 5 лет
 • Возможность претендовать на гражданство Латвии через 5 лет, которое дает на облегченных условиях оформлять визы в Канаду, Америку, Австралию и Великобританию.

Кто может получить вид на жительство в Латвии помимо инвестора?

Вид на жительство в Латвии может также получить семья инвестора – жена/муж и несовершеннолетние дети, иждивенцы и лица, находящиеся под опекой инвестора.

Как получить “вид на жительство в Латвии”?

 Вид на жительство в Латвии сертификат документа   Вид на жительство в Латвии документы

Процедура получения вида на жительство:

 • Покупая недвижимость, вкладывая средства в основной капитал Латвийской компании или вкладывая средства в депозит банка Латвии на 5 лет, можно претендовать на получение вид на жительство в Латвии
 • Если выполнен первый критерий, то оформляется приглашение, чтобы уладить все формальности
 • Необходимо параллельно предыдущим условиям оформлять и собирать документы из разных учреждений: A. Документ, подтверждающий достаточное количество средств на пребывание в Латвии B. Документ, который подтверждает место пребывания в Латвии C. Справка об отсутствии судимости из учреждений страны по месту жительства
 • Заполненная анкета с приложенными фотографиями
 • Документ, который подтверждает регистрацию брака, если вид на жительство в Латвии оформляет муж/жена инвестора
 • Документ, который подтверждает рождение ребенка, если вид на жительство в Латвии требуется несовершеннолетним детям инвестора
 • Оплачиваются все государственные пошлины (включены в услугу INVEST RIGA)
 • Для получения вида на жительство в Латвии, должна быть страховка здоровья и медицинская справка, выданная в зарегистрированном в Латвии медицинском учреждении, что нет туберкулеза.

Prasības pret uzturēšanās atļaujas Latvijā pretendentu var nebūtiski mainīties, kas ir atkarīgs no investīciju pamatojuma un investora pilsonības.

Сроки на получение вида на жительство в Латвии

Процесс рассмотрения поданных документов на получение “вида на жительство в Латвии” занимает от 5 рабочих дней до одного месяца, что зависит от размера заплаченной гос-пошлины. Если в поданных документах нет никаких недочетов, то INVEST RIGA оформит документы в указанные сроки.

В каких случаях отказывают в получении вида на жительство в Латвии?

 • Если инвестор указал неточную или сомнительную информацию о себе.
 • Если нужно провести дополнительную проверку информации об инвесторе.
Если на получение вида на жительство претендуют муж/жена инвестора или несовершеннолетние дети, то срок рассмотрения заявления может составить 3 месяца. В случае положительного ответа после получения подтверждения на предоставление права проживания в течение 3 месяцев нужно приехать в Латвию.

Услуги INVEST RIGA по получению вида на жительство в Латвии.

 • юридические консультации
 • подготовка и подача документов
 • функции уполномоченного лица по представлению интересов клиента в Латвии в гос-учреждениях Латвийской Республики и в общении с третьими лицами

Почему следует выбрать Латвию для получения вида на жительства?

 • Латвия входит в состав Европейского союза и Шенгенской зоны
 • В Латвии самая легкая и быстрая процедура получения вида на жительство в Латвии в ЕС
 • Контролируемая и стабильная банковская система
 • Местоположение Латвии является геополитически важным
 • 2/5 бизнес-среды Латвии и сервиса доступны на русском и английском языке
 • Выгодный рынок инвестиций
 • Развитая среда предпринимательской деятельности
 • Быстрая и относительно легкая регистрация предприятия
 • Для иностранных граждан нет ограничений в руководстве предприятия
 • В Латвии политика низких налогов, что стимулирует рост экономики

В настоящий момент очень выгодные цены в сфере недвижимости Латвии, которые растут с каждой минутой, каждый год стоимость имущетва увеличивается. В Латвию инвестируют многие всемирно известные деятели, которых привлекает неповторимая природа Латвии, упорядоченная бизнес-среда и в дополнение инвестициям дается возможность получить вид на жительство в Латвии.

INVEST RIGA поможет Вам найти наиболее подходящую модель инвестирования, а также уладит все формальности с документами на присуждение прав на собственность. Свяжитесь с нами по вопросам о получении вида на жительство.


INVEST RIGA своим клиентам гарантирует конфиденциальность.
 
__________________-
 
 

Residence permit in Latvia by purchasing a real estate

In 1st of September 2014 new changes in law about foreign nationals getting residence permits went into force that allowed foreign nationals to receive a residence permit in Latvia by purchasing a real estate here.

The necessary documents for Latvia immigration receiving a residence permit in Latvia must correspond with following criteria:

 • when buying a real estate in the biggest towns of Latvia: Riga, Jūrmala, Jelgava, Jēkabpils, Liepāja, Daugavpils, Rēzekne, Ventspils, Valmiera, the amount of transaction must be at least 250 000 EUR and cadastral value of estate must be at least 80 000 EUR.
 • and buying a real estate in other regions of Latvia, the amount of investment must be at least 250 000 EUR and cadastral value of estate must be at least 80 000 EUR.
 • Receipt for state fee payment 2% on the purchase of real estate and 5% on the purchase of a residence permit, of the transaction amount

Investments are calculated by the total investment amount therefore investments shall not be invested just in one estate. The total amount can be from several implemented transactions in different real estates in Latvia.

Important information about residence permit in Latvia.

An important note and provision prescribe that real estate transaction pay must be carried out of non-cash transfer form to get the Latvia residence permit by purchasing a real estate in Latvia. The opportunity to get the residence permit in Latvia (in European Union) for 5 years is for those investors who invest in Latvia after 1st of June 2010. The acquisition of residence permit is not accommodated to those investments, which investors have made till the 1st of June 2010. In June 2011 new amendment were made in immigration law which prescribe that “Latvia residence permit” can be received only by purchasing a real estate from Latvian citizen, European Union citizen or from foreign citizen who already has residence permit in Latvia. These changes were entered into force after discovering of several fictive transactions to receive the residence permit in Latvia. 
The opportunity to lay claim and receive the residence permit in Latvia is for all foreign citizens by not taking into account the basic citizenship. In the long term investments in real estate are the most advantageous, easier and as the number of residence permits issued shows, it is the most often method used for getting a residence permit.

Map of towns and regions in Latvia to get the residence permit for investments in real estates in Latvia.

Latvian immigration law is being improved to implement the priorities of Latvia, which are related to draw investments and economic growth in Latvia. The receiving of residence permit in Latvia is possible not just by investing in living accommodation but also in commercial properties. In Latvia investments in commercial properties are considered as advantages to receive the residence permit in Latvia.

Where else is it possible to receive a residence permit in Latvia for investments?

 residence permit in Latvia
rezidence permit Riga Latvia

Investors can receive a residence permit in Latvia for 5 years by purchasing a real estate. After receiving a residence permit in Latvia it has to be prolonged every year by signing in affirmative documents, which affirm property rights in Latvia, if you have received a residence permit by investing in real estate.

Not only investor can receive the residence permit in Latvia but also his family:

 • spouse,
 • under aged childrens
 • and persons, investor takes care of.

Necessary documents for receiving a residence permit in Latvia by investing in real estate:

entry documents which are in force in the territory of Latvia, passport that has an expiration date at least after 16 months before arriving in this country.

Necessary documents for receiving a residence permit in Latvia:

 • Completed questionnaire – application for residence permit in Latvia
 • 2 colour photographs 3×4 cm for every submitter
 • Document (certificate from bank) that confirms annual subsistence level that cannot be smaller than 854 EUR for a month. The subsistence level of spouse should be at least 256 EUR for a month and under aged children (till age 18) at least 171 EUR for a month. There must be at least 10 300 EUR money savings for a year.
 • Document that affirms domicile in Latvia.
 • Document that affirms that the real estate is purchased by non-cash payment.
 • Document that affirms that the estate has no tax debts if estate is owned in Latvia longer than a year
 • Receipt for no criminal convictions which is issued in citizen’s country or country where he/she lived (if foreign citizen aged from 14 has been in detention for more than one year)
 • Health insurance policy for one year
 • Receipt for fluorography and rentgenography results that affirms non being of tuberculosis issued by Latvian medical institutions.
 • Receipt for state fee payment 2% on the purchase of real estate and 5% on the purchase of a residence permit, of the transaction amount

Registration expiration date of residence permit in Latvia

Possible time limit for receiving residence permit in Latvia by purchasing a real estate in Latvia is from 45 days to 75 days from which one month is for registration of the property rights.

To prolong the “residence permit in Latvia” following documents shall be signed in one month before expiration date:

 • Receipt for tax payment and non-being of real estate debts.
 • New health insurance for one year.
 • Affirmative document for state fee payment.

Notarisation of documents required: 
There is no need for notarization of documents required if they are issued in following countries: Belarus, Russia, Kirgizstan, Ukraine, Moldova, Uzbekistan, Poland.

What opportunities are provided by residence permit in Latvia?

Residence permit in Latvia gives rights:

 • To arrive and be in Latvia for non limited number of days
 • To feely travel in Schengen area
 • To freely travel and be in Schengen area, Switzerland, Norway and Iceland up to ninety days in a period of a 6 months
 • To have an opportunity to purchase and register a car in territory of Latvia and travel in whole Schengen area without paying the customs duty
 • To have a driver’s licence in Latvia that can be used in al member states of European Union
 • To have an opportunity to work in Latvia without opportunity to work in other countries of Schengen area
 • To receive the social safeguards of citizens (birth grants, pension in Latvia, social free medicine etc.)
 • To have an opportunity to receive a regular European Union residence permit after 5 years
 • To have an opportunity to be eligible for Latvian citizenship after 5 years that provides an opportunity to create visas on preferential terms when going to Canada, America, Australia or the Great Britain.

Who else without investor can receive the residence permit in Latvia?

Residence permit in Latvia can be also received by investor’s family – wife/husband and under aged children; investor’s guardian and persons dependent on investor.

How to receive a “residence permit in Latvia”?

 Residence permit in Latvia document   Residence permit in Latvia document card

Procedure of receiving a residence permit:

 • Purchasing a real estate in Latvia, investing assets in share capital in Latvian company or making deposit in one of Latvian banks for 5 years is an argument to apply and be eligible for receiving a residence permit un Latvia
 • If above mentioned criterion is implemented, an invitation is being created to deal with all formalities
 • It is necessary to collect documents from different institutions: A. Document confirming sufficient residence assets in Latvia B. Document confirming place of residence in Latvia C. Reference about no criminal records from home country institutions
 • Completed questionnaire with photographs added
 • Document confirming marriage if the residence permit is created also for investor’s husband/wife
 • Document confirming birth of the child, if residence permit is created also for investor’s under aged children
 • All state fees are paid (included in IR services)
 • When receiving a residence permit there must be health insurance and medical reference about not having tuberculosis issued by medical institution registered in Latvia.

Requests against pretenders to residence permit in Latvia can substantially change that depends on basis of investments and citizenship of the investor.

Maturities for receiving a residence permit in Latvia

Process of proceedings of signed in documents to receive a residence permit lasts from 5 working days to one month that depends on payment of amount of state fee. If there are no inaccuracies in documents submitted, INVEST RIGA deals with documents within maturity mentioned.

In which cases residence permit in Latvia is denied

The Republic of Latvia can deny receiving the residence permit in Latvia

 • If the investor has submitted inaccurate and misleading information about himself/herself.
 • If there is additional probation about investor or if is together with investor’s application.
 • If the application for receiving a residence permit in Latvia is submitted by husband/wife or under aged children, maturity can last to 3 months.
 • In case of positive decision investor must arrive in Latvia within 3 months after making the decision to receive the residence permit.

INVEST RIGA services for receiving a residence permit in Latvia .

 • Legal consultations
 • Preparing and submitting of documents
 • Undertaking the functions of authorized person to implement the customer’s interests in Latvia according to state institutions of the Republic of Latvia and third parties.

Why choose Latvia as a country where receive the residence permit?

 • Latvia is a member state of European Union and Schengen area
 • Particularly easy and quick procedure of receiving of residence permit in Latvia
 • Controlled and stable banking system
 • The location of Latvia is geopolitically important
 • 2/5 of Latvian business environment, service is in Russian and English
 • Remunerative investment market
 • Developed business environment
 • Quick and easy registering of companies
 • No restrictions in company management
 • There is low tax politics in Latvia that induces economic growth

At the present moment there are very remunerative prices in Latvia in the field of real estates, which will increase by every moment because estate value is increasing by every year. Many world famous persons make investments in Latvia. They are seduced by unique nature and orderly business environment. Moreover, they receive a residence permit in Latvia. INVEST RIGA will help you to find the most appropriate investment model as well as deal with all necessary documents for establishing property rights. Contact us to get more information about receiving residence permits in Latvia.


INVEST RIGA guarantees confidentiality to every client.